สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร

ประวัติความเป็นมาของสถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7

    สถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7 เป็นสถานีที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าของความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง ออกอากาศในระบบ เอ.เอ็ม. เดิมใช้ความถี่ 910 กิโลเฮิรตซ์ ( และคณะกรรมการบริหารความถี่ได้เปลี่ยนเป็น 864 กิโลเฮิรตซ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522) ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความถี่ได้เปลี่ยนความถี่ให้เป็น 873 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 
ประวัติความเป็นมาดังนี้


    สถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7 ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 อยู่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี สถานที่ของกรมโยธาธิการ โดยนายกเทศมนตรี เทศบาลนครธนบุรี เป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานีต่อ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี แต่เทศบาลนครธนบุรีไม่สามารถตั้งได้ เพราะเทศบาลนคธนบุรีไม่ได้จดทะเบียนความถี่ไว้ตามกฎหมาย ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงได้สั่งไปยังอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้จัดหาความถี่และตั้งเครื่องส่งวิทยุให้เทศบาลนครธนบุรีใช้งานแพร่ข่าวท้องถิ่นของเทศบาลนครธนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีให้โดยใช้ชื่อว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7”มีกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ทำการเผยแพร่ข่าวท้องถิ่น และรับจ้างโฆษณามี นายเฉลิม จุโรทัย เป็นผู้อำนวยการ ดำเนินงานมาโดยหาเลี้ยงตัวเอง ไม่ได้งบประมาณจากเทศบาลนครธนบุรีหรือกรมประชาสัมพันธ์มาอุดหนุน ต่อมาเมื่อเทศบาลนครธนบุรี ได้รวมกับเทศบาลนครกรุงเทพฯเป็นอันเดียวกันก็ได้ใช้งานสถานีแห่งนี้มาโดยตลอด ในขณะนั้นสถานีวิทยุต่าง ๆ ยังมีไม่กี่แห่ง สถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7 ก็มีรายได้จากการโฆษณา จึงได้จ้าง พ.อ.กำชัย โชติกุล  สร้างเครื่องส่งของตนเองขึ้น โดยเพิ่มกำลังส่งเป็น 10 กิโลวัตต์ เมื่อประมาณ พ.ศ.2506 กรมประชาสัมพันธ์ ก็ได้เอาเครื่องส่งเดิมที่มาตั้งให้กลับไปแต่ยังให้ใช้ความถี่อยู่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์โฆษณากิจการต่าง ๆ ของเทศบาลทั้งสองแห่งติดต่อกันมาโดยตลอด


    ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้งกรุงเทพมหานครตามคำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยจัดรูปการปกครองและบริหารได้มีลักษณะพิเศษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหารสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้และสามารถอำนวยความสะดวกและเข้าถึงประชาชนในนครหลวงได้โดยแท้จริงและรวดเร็วและถูกต้องก็คือการโฆษณาแถลงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงทางกรุงเทพมหานครจึงได้ทำหนังสือถึงกรมประชาสัมพันธ์ขอรับโอนความถี่มาเป็นของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 ตามเหตุผลรายละเอียดที่แจ้งไว้ อย่างไรก็ดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้เทศบาลธนบุรีเดิมเป็นผู้ใช้งานอยู่แล้วมาแต่แรก และเมื่อกรุงเทพมหานครได้รับงานเทศบาลนครธนบุรีมารวมเป็นกรุงเทพมหานคร  กรมประชาสัมพันธ์ก็ยินดีมอบหมายความถี่ของสถานีวิทยุแห่งนี้ให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบต่อไป
ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7 ได้ทำการประชาสัมพันธ์กิจการของกรุงเทพมหานครเรื่อยมา  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7 ได้อำนวยความสะดวกให้ในการจัดรายการต่าง ๆ ตามที่กรุงเทพมหานคร ต้องการนับว่าได้ผลมากในระยะนั้นเพราะสถานีวิทยุต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ มีน้อยไม่เหมือนปัจจุบันนี้


ต่อมากรมโยธาธิการได้มีหนังสือให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7 รื้อถอนอาคารจากใต้สะพานพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรี เพื่อจะทำการซ่อมแซมเชิงลาดสะพาน เทศบาลเห็นว่าสถานียังมีประโยชน์ต่องานเทศบาลอยู่ จึงให้ย้ายไปอาศัยอยู่ในอาคารไม้เล็ก ๆ ซึ่งเป็นห้องเครื่องส่งเดิมหน้าสุขศาลากลางจังหวัดธนบุรีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ได้ใช้เป็นที่ทำการของสำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร   กรุงเทพมหานครจึงได้ย้ายห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7 จากอาคาร ไม้สุขศาลาเจ้าประคุณประยูรวงศ์มาอยู่ที่ในอาคารภายในสำนักสวัสดิการสังคม  เดิมเป็นสโมสรศาลากลางจังหวัดธนบุรี งานของสถานีก็ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการให้เป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครเรื่อยมา
การดำเนินงานด้านรายการปัจจุบันสถานีได้คำนึงเสมอว่า สถานีแห่งนี้ต้องเป็นกระบอกเสียงของกรุงเทพมหานครให้เข้าสู่ประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จึงได้จัดหาเวลาออกอากาศที่เป็นสารประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน เช่น

 • ประกาศคำขวัญต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานครทำอะไรให้ประชาชนบ้าง
 • ความรู้กฎหมายระเบียบปฏิบัติการติดต่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนควรรู้
 • รายการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อส่วนงานให้ประชาชนทราบ
 • ข่าวประมูลรับคำร้องและตอบชี้แจง ชักชวนให้ประชาชนรู้จักการบอกเล่าร้องทุกข์โดยมีเหตุผลข้อเท็จจริงมากกว่าการเขียนด่า หรือกระแนะกระแหน
 • ข่าวบริการสังคมตอบปัญหาชาวบ้านที่ส่งมา และตอบปัญหาต่าง ๆ ที่สื่อมวลชนโจมตี กทม. โดยไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริง รายการสนทนาเรื่องราวของกรุงเทพมหานคร
 • ขอความร่วมมือกับประชาชนละเว้นการทำอะไรที่ผิดต่อพระราชบัญญัติ พร้อมทั้งชี้แจงว่าการทำสิ่งนี้เป็นการละเมิดกฎหมายอย่างไร
 • ส่วนเวลาที่เหลือจะเป็นประโยชน์ของกรุงเทพหานคร ทางสถานีก็เจียดไว้ขายเพื่อเป็นรายได้เลี้ยงตัวเอง

งานด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงป.ช.ส.สถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7 แห่งนี้  ตั้งแต่เริ่มตั้งมาไม่เคยได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายช่วยเหลือจากหน่วยใดหาเลี้ยงตัวเองโดยมีรายได้จากค่าโฆษณาได้มาพอเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน  เบี้ยเลี้ยง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดประจำเดือน  ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้จ่ายยามฉุกเฉินเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องส่งเกิดชำรุดเสียหายเท่านั้น ตามนโยบายมิได้ดำเนินการเพื่อหวังผลกำไร


    รายได้ของสถานีวิทยุแห่งนี้มีรายได้น้อยกว่าสถานีวิทยุแห่งอื่นมาก เพราะ

 • มีความถี่อยู่เพียงความถี่เดียว
 • เครื่องส่งเก่าใช้งานมา 22 ปี ต้องซ่อมบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา
 • ค่าเช่าเวลาถูกกว่าสถานีวิทยุแห่งอื่น ๆ มาก ยังไม่ได้ปรับปรุงราคาเพราะทางเทคนิคของเครื่องส่งยังไม่สมบูรณ์ เสียงที่ออกอากาศมักจะถูกสถานีที่กำลังส่งแรงกว่าเบียดหมด
 • กำลังส่งออกอากาศก็น้อยกว่าสถานีทั่ว ๆ ไปในกรุงเทพมหานคร
 • สถานีจะเพิ่มเสาอากาศให้สูงขึ้นไปอีก  สถานที่ปัจจุบันจำกัด  และค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องใหม่สถานีก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะทำได้ เพราะค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัจจุบันสูงมาก

ทางสถานีจึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นหารือกับ นายชะลอ ธรรมศิริ  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประมาณเดือนสิงหาคม 2520 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นว่า สถานีวิทยุมีประโยชน์งานด้านประชาสัมพันธ์ต่อกรุงเทพมหานครมาก จึงดำริให้กรุงเทพมหานครช่วยเหลือ โดยปรับปรุงเครื่องส่งและตั้งเสาอากาศใหม่ ในบริเวณสวนลุมพินี  กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2525 สถานีวิทยุกระจายเสียง ป.ช.ส.7 จึงได้ขนย้ายห้องส่งและเครื่องส่งเดิมจากอาคารภายในสำนักสวัสดิการสังคม และเรือนไม้หน้าสุขศาลาเจ้าประยูรวงศ์ มาอยู่ภายในสวนลุมพินี ห้องส่งอยู่ที่อาคารชั้น 2 ของลุมพินีสถาน  เครื่องส่งอยู่หน้าอาคารธรรมชาติวิทยา จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2525 กรุงเทพมหานครจึงมอบทรัพย์สินให้สถานีวิทยุ ป.ช.ส.7 มีอาคารห้องส่ง อาคารเครื่องส่ง รวมเครื่องส่ง 10 กิโลวัตต์ และเสาอากาศสูง 86 เมตร ให้ใช้งานต่อไป และประมาณปี พ.ศ.2532 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตรี จำลอง) ได้มีนโยบายให้สำนักสวัสดิการสังคม ปรับปรุงเรือนเพาะชำภายในสวนลุมพินี ด้านถนนสารสิน  ให้เป็นอาคารสำนักงานและห้องส่ง พร้อมทั้งสร้างอาคารเครื่องส่ง และคืนพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร จึงได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน

และเมื่อปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทำให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน (Global Village) ภูเขาและทะเล ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติ ที่เคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานครจึงได้ก่อตั้งเว็บไซต์และกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม เรียลทาม เมื่อวันที่15พฤษภาคม 2558 เวลา18.30น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของทางสถานีวิทยุกรุงเทพฯไปยังท่านผู้ฟัง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารในลักษณะที่ไร้พรมแดน โลกในสายตาของผู้ที่อาศัยเทคโนโลยี จึงเป็นโลกใบเล็กที่สามารถติดต่อถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว 

ทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับสถานีวิทยุกรุงเทพ

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพเป็นสถานีวิทยุที่ได้รับความนิยมและมีสมาชิกมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. ด้วยบริการที่ยาวนานของเราเราได้กลายเป็นแหล่งข่าวความบันเทิงและการแสดงความคิดเห็นอันดับหนึ่งที่ผู้คนชื่นชอบและติดตาม. 

ที่สถานีวิทยุกรุงเทพเรานำเสนอข่าวสารล่าสุดและร้อนแรงที่สุดที่จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดทั่วประเทศไทย. ติดตามชมสถานีของเราและรับข่าวสารและความบันเทิงที่ดีที่สุดได้ที่สถานีวิทยุกรุงเทพ. 

สถานีวิทยุกรุงเทพครอบคลุมข่าวทั้งในและต่างประเทศ. นอกจากนี้เรายังมีรายการวิทยุเกี่ยวกับศาสนาวิถีชีวิตความบันเทิงคำบรรยายและรายการสำหรับเด็ก. หากคุณต้องการสำรวจและสร้างความบันเทิงให้ตัวเองด้วยโปรแกรมคุณภาพสูงและได้รับการวิจัยมาเป็นอย่างดีติดตามเราได้เลย. 

สถานีวิทยุของเราประกอบด้วยนักข่าวที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง. ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการทำงานภาคสนามพวกเขาสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าเชื่อถือที่เราใช้สำหรับโปรแกรมของเรา. นอกจากนี้เรายังรับนักศึกษาฝึกงานด้วยดังนั้นเราจึงสามารถช่วยในการฝึกอบรมผู้จัดการสถานีวิทยุในอนาคตและนักเขียนรายการในอุตสาหกรรมได้. 

เพื่อให้แน่ใจว่าเราผลิตและนำเสนอเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ฟังของเราเราอัปเดตและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราใช้สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานีวิทยุ. ยิ่งไปกว่านั้นสถานีของเรายังได้รับการดูแลโดยช่างเทคนิคที่ทำความสะอาดเดินสายและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน.

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงรายการสถานีวิทยุกรุงเทพได้ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรา. หากคุณไม่มีการเชื่อมต่อวิทยุที่เสถียรคุณสามารถติดตามโปรแกรมบางรายการของเราได้บนเว็บไซต์เช่น Facebook, Instagram และ Twitter นอกจากนี้เรายังมีเว็บไซต์ที่คุณสามารถสมัครรับเนื้อหาประเภทต่างๆ. 

รายการวิทยุต่างๆที่เรานำเสนอ

เรานำเสนอการแสดงที่หลากหลายที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้. หากคุณสนใจที่จะฟังการแสดงของเรานี่คือโปรแกรมบางส่วนที่เรานำเสนอ:

เด็กคิดเด็กทำ

การเติบโตของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เราในฐานะสังคมต้องมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นต่อ ๆ ไป. ในช่วงวัยกำลังเติบโตของบุตรหลานของคุณสิ่งสำคัญคือต้องแสดงให้พวกเขาเห็นการแสดงต่างๆที่สามารถเสริมสร้างความคิด.

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพเรามีรายการ ‘เด็กคิดเด็กทำ’. การแสดงนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ปกครองที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการเลี้ยงดูและเคล็ดลับในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก.

กำกับการแสดงโดยอาจารย์เถ้าชนะการแสดงนี้มีรายการคุณภาพสูงที่คุณสามารถฟังได้ในยามว่าง. คุณสามารถชมการแสดงนี้ได้ทุกเช้าตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 10.00 น. นอกจากนี้คุณยังสามารถรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook และ Instagram ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. 

มุมมองของเด็กโดยใบเฟิร์น

ความสามารถในการเรียนรู้ของบุตรหลานของคุณได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย. พัฒนาการทางความคิดของเด็กยังได้รับผลกระทบจากความฉลาดทางอารมณ์. ในการแสดงของใบเฟิร์นคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่คุณสามารถนำไปใช้กับการเลี้ยงดูของคุณได้. ในมุมมองของเด็กเราเชิญแขกผู้ปกครองคนอื่นมาให้คำแนะนำผู้ปกครองที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในเทคนิคการเลี้ยงดูของคุณเองได้. 

นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่คุณสามารถทำร่วมกับบุตรหลานของคุณได้. กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยฝึกความสามารถของบุตรหลานของคุณและทำให้พวกเขาตอบสนองต่อรูปแบบการสอนประเภทต่างๆเมื่อพวกเขาเข้าโรงเรียน. 

มั่นใจได้ว่าเทคนิคและกลยุทธ์ทั้งหมดที่เราจะแบ่งปันกับคุณได้รับการพิสูจน์และทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก. คุณสามารถชมการแสดงนี้ได้ทุก 11.00 น. ถึง 12.00 น. 

บางกอกนิวส์

จิตวิญญาณของสถานีวิทยุของเราคือรายการข่าวของเรา. ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพแหล่งข่าวล่าสุดทั้งในและต่างประเทศ. 

ข่าวเป็นรายการที่สำคัญที่สุดรายการหนึ่งที่เราผลิตทุกวัน. เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าข่าวทั้งหมดที่เราผลิตนั้นตรงเวลามีการวิจัยและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ให้บริการข่าวทั้งในและต่างประเทศ. ยิ่งไปกว่านั้นเรามีทีมนักวิจัยและนักข่าวที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราเผยแพร่สู่สาธารณะได้รับการตรวจสอบโดยผู้จัดการสถานีของเรา. 

เราออกอากาศรายการข่าวของเราทุกวันเวลา 5.00 น. ถึง 7.00 น. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์. 

ไลฟ์สไตล์และสุขภาพ

สุขภาพและไลฟ์สไตล์เป็นรายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรายการหนึ่งในสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพ. ในรายการนี้เราครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจเช่นสูตรอาหารแบบฝึกหัดและพฤติกรรมการกินอาหารที่ผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้. 

สุขภาพเป็นสิ่งที่เรามักจะลืมไปเนื่องจากตารางงานที่ยุ่ง. ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพหรืออยู่บ้านคุณสามารถฉีดเคล็ดลับและกลเม็ดเหล่านี้ลงในกิจวัตรของคุณได้ง่ายๆ. 

คุณสามารถติดตามไลฟ์สไตล์และสุขภาพได้ทุกวันตั้งแต่ 13.00 – 14.00 น. นอกจากนี้หากคุณต้องการเข้าถึงสูตรอาหารและเคล็ดลับที่เรานำเสนอคุณสามารถเยี่ยมชมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเราเช่น Instagram และ Facebook ซึ่งคุณสามารถดูกิจกรรมเด่นเหล่านี้ได้. 

สมุนไพรวัยหมดประจำเดือนเบลล่า

สมุนไพรวัยทองเบลล่า เป็นร้านค้าที่ให้คำแนะนำประเภทต่างๆสำหรับผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน. วัยหมดประจำเดือนอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความผันผวนของอารมณ์ที่คุณจะพบ. ผู้หญิงส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงวัยหมดประจำเดือนและที่. สมุนไพรวัยทองเบลล่าทีมสูตินรีแพทย์ที่มีประสบการณ์จะแนะนำคุณตลอดการเดินทางครั้งใหม่ที่จิตใจผู้หญิงของคุณจะได้รับ.

ในรายการนี้เจ้าภาพของเราจะให้คำแนะนำและคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้คุณลดความเครียดจากประสบการณ์ใหม่ของการเป็นผู้หญิงได้. คุณสามารถชมการแสดงนี้ได้ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา 9.00 – 10.00 น. นอกจากนี้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เรานำเสนอบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเราเช่น Instagram, Twitter และ Facebook. 

รายการเรื่องใหม่

กำกับการแสดงโดยบุษราเรืองแสงเป็นรายการที่มีคนฟังมากที่สุดรายการหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพ. หากคุณชอบฟังเรื่องราวในชีวิตจริงของการต่อสู้ความสำเร็จความรักและการสูญเสียเรื่องราวใหม่ ๆ คือโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ. ค้นคว้าและเขียนโดยนักเขียนโปรแกรมที่มีพรสวรรค์ของเราเรื่องใหม่จะทำให้คุณหัวเราะและร้องไห้ด้วยเรื่องราวที่สะเทือนใจและสร้างแรงบันดาลใจ. 

โครงการเพื่อนรักเด็กและเยาวชน

กำกับและจัดการโดยคุณจารุวรรณศรีสุวรรณการแสดงนี้จัดขึ้นเพื่อผู้ฟังรุ่นใหม่ที่ต้องการเพื่อนและคำแนะนำ. วัยรุ่นเป็นเรื่องยากและโดยส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นมักถูกทิ้งให้ใช้อุปกรณ์เพื่อคิดสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง.

ในการแสดงนี้เราจัดเตรียมโปรแกรมการมีส่วนร่วมและสร้างความกระจ่างแก่เยาวชนที่สามารถช่วยพวกเขาในช่วงวัยรุ่น. สำหรับโปรแกรมนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญและเยาวชนหลายคนมาสนทนาแบบนั่งลงและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่วัยรุ่นมักเผชิญ.

คุณสามารถชมการแสดงนี้ได้ทุกวันศุกร์เวลา 16.00 – 18.00 น. รายการนี้จัดทำโดยสำนักข่าวเด็กและสำนักข่าวและยอชอน. 

โปรแกรมพ่อแม่เด็กดี

คุณสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดลูกของคุณจึงห่างเหินหรือแสดงท่าทีปกป้องเด็กคนอื่น ๆ ? ในรายการวิทยุนี้กำกับโดยอัศวินประรามณุธรคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ ๆ ที่จะช่วยสอนลูกให้ทำตัวสบาย ๆ เมื่ออยู่กับเด็กคนอื่น ๆ. คุณสามารถชมการแสดงสดได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16.00 – 17.00 น. 

บางกอกสไมล์ซิตี้

ข่าวดีสร้างความแตกต่างอย่างมากในอารมณ์ของคุณ หากคุณต้องการเพิ่มอารมณ์ก่อนออกไปทำงานเชิญพบกับ. กรุงเทพเมืองยิ้มที่ซึ่งคุณจะไม่ได้รับข่าวสารอะไรเลยนอกจากข่าวดีและความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ. กำกับการแสดงโดยคุณกสินนท์กอวงษ์รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุพ ธ ม. คุณจะได้รับข่าวสารที่สร้างแรงบันดาลใจและน่ายินดีที่จะทำให้คุณอารมณ์ดี.

คุณสามารถชมการแสดงนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. 

เมืองไทยวาไรตี้รายการ

เมืองไทยเป็นรายการวาไรตี้ที่รวบรวมหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย. บริหารงานโดยพยัคฆ์มะลิซ้อนนพพรฮุนเดชวิจิตรและทวีศักดิ์เกตุปทุมคุณจะได้รับคำบรรยายที่น่าสนใจและสนุกสนานซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมรดกอันยาวนานของประเทศไทย. ยิ่งไปกว่านั้นการแสดงนี้ยังมีเกมประจำสัปดาห์ที่ผู้ฟังสามารถเข้าร่วมได้เพียงตอบคำถามที่โฮสต์ของเราถามคุณจะได้รับของสมนาคุณที่น่าตื่นเต้น!

ชมรายการนี้ทุกวันเสาร์เวลา 23.00 น. – 12.00 น. 

สภากทม. คุยกับชาวบ้าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพต้องการให้ประชาชนได้ยินเสียง. ในโปรแกรมนี้เราเชื่อมต่อกับผู้คนจากทั่วกรุงเทพฯและเปิดโอกาสให้พวกเขาจัดการกับปัญหาและข้อร้องเรียนของพวกเขา. นอกจากนี้เรายังตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับข้อความของพวกเขา. กำกับโดยพยัคฆ์มะลิสูรย์การแสดงนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงประเด็นที่แพร่หลายในสังคม

ชมรายการนี้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 12.00 น.เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่เรานำเสนอในสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพเมื่อคุณสมัครสมาชิก www.am873radiobangkok.com. ติดตามเราบนบัญชีโซเชียลมีเดียของเราบน Instagram, Twitter และ Facebook เพื่อรับการอัปเดตทันที.

ผลิตสื่อเว็บไซต์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร
Copyright © 2015  All Right Reserve @by A.M.873Khz.