ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกทม.เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “กทม. องค์กรสุขภาวะดี สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย”

แนะแนวทางลดความเ…