ข่าวกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร)และองค์กรภาคีเครือข่ายจัดประชุม”สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่๒ ภายใต้โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี๒๕๖๐

วันที่๗ กรกฎาคม …