Articles by Kasinl55-chaiwat873

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว ตั้งแต่ท่าเรือชั่วคราวชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ เขตจตุจักร

ลงเรือตรวจเขื่อน…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) เขตดอนเมือง

กทม.ปรับปรุงโรงเ…

ปิดโหมดสีเทา