Articles by Kasinl55-chaiwat873

ข่าวกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการจราจร โครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (ทางลอดแยกมไหสวรรย์) และโครงการก่อสร้างสะพานทางเลี้ยวขวาจากถนนต่อเชื่อม ถนนจรัญสนิทวงศ์ – ถนนกาญจนาภิเษก

(11 เม.ย.60) เวล…

ปิดโหมดสีเทา