รองผู้ว่าจักกพันธุ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู เขตสาทร

(7 พ.ย.61) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู เขตสาทร ซึ่งเป็นโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสาทร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู เขต ซึ่งลักษณะทางกายภาพของพื้นที่บริเวณดังกล่าว มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นสูง ระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่มีขนาดเล็กไม่เพียงพอสำหรับรองรับการระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกในปริมาณมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ซึ่งการปรับปรุงระบบระบายน้ำทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน ได้แก่ แนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน แนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน และแนวท่อประปาจำนวนมาก นอกจากนี้การก่อสร้างโดยการขุดเปิดผิวการจราจร จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มปัญหาการจราจรจากเดิมที่มีปัญหาติดขัดอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณดังกล่าว กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 เพื่อรับน้ำจากซอยสวนพลูบริเวณทางแยกหน้าบริษัททีโอที เพื่อระบายไปลงคลองช่องนนทรีบริเวณปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 โดยการดันท่อลอดเหล็กเหนียวขนาด 1,200 มม. ผ่านบริเวณสามแยกไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมทั้งก่อสร้างบ่อรับ 1 บ่อ บ่อดัน 1 บ่อ และปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิมบริเวณปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 ให้มีกำลังสูบ 4.00 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวในกรณีที่ฝนตกปริมาณมาก โดยดึงน้ำมาลงคลองช่องนนทรี ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานในส่วนที่ไม่ติดอุปสรรคหรือปัญหาในการก่อสร้าง ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยได้กำชับเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจร ขณะนี้โครงการก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 67% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 61

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู เขตสาทร เป็นการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ความยาว 300 ม. พร้อมบ่อพัก ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด 1,200 มม. ความหนา 19.1 มม. ความยาว 70 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อดันท่อ 1 บ่อ ก่อสร้างบ่อรับ 1 บ่อ ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม 1 บ่อ ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝา 92 แห่ง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 2.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA. จำนวน 1 ชุด ผลงานที่ดำเนินการ ประกอบด้วย การก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ได้ความยาว 114 ม. จากความยาว 300 ม. การดันท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด 1,200 มม. ได้ความยาว 70 ม. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ได้ผลงาน 30% ก่อสร้างบ่อดันท่อ 1 บ่อ ได้ผลงาน 40% ก่อสร้างบ่อรับ 1 บ่อ ได้ผลงาน 25% ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝา ได้ 76 แห่ง จากทั้งหมด 92 แห่ง ก่อสร้างท่อส่งน้ำลงคลองช่องนนทรี ได้ความยาว 18 ม. ผลงานที่ทำได้ 67% อย่างไรก็ตามการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ติดแนวท่อประปาเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. และ 300 มม. จึงต้องแก้ไขแบบเพื่อปรับลดขนาดท่อระบายน้ำ ส่วนการก่อสร้างบ่อดัน ติดแนวร้อยท่อสายโทรศัพท์ใต้ดินของ TOT แก้ไขโดยก่อสร้างบ่อดันท่อชั่วคราว เมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลูแล้วเสร็จ จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลงสู่คลองช่องนนทรี ระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.