รองผู้ว่าจักกพันธุ์ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงเพิ่มกำลังสูบอาคารบังคับน้ำตามแนวถนนรามคำแหง

(11 ก.พ.62) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบการจัดการน้ำเสียและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

        กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำตามแนวคลองแสนแสบ ซึ่งอาคารบังคับน้ำตามแนวคลองแสนแสบ มีจำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ 6 แห่ง อาคารรับน้ำ 2 แห่ง สถานีสูบน้ำ 22 แห่ง และบ่อสูบน้ำ 33 แห่ง กำลังสูบรวม 259 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้อาคารบังคับน้ำดังกล่าว ได้ก่อสร้างและเปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบันอาคารและสถานีสูบน้ำได้ชำรุดทรุดโทรม ส่งผลให้กำลังสูบน้ำไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ ตลอดจนเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก เร่งระบายน้ำจากพื้นผิวจราจรลงสู่ท่อระบายน้ำและคูคลองสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารรับน้ำดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา) ซึ่งสถานีสูบน้ำทั้ง 2 แห่ง มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี เป็นสถานีสูบน้ำตามแนวคลองแสนแสบ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามถนนแนวรามคำแหง โดยดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบให้ลึกลงไปจากเดิมในระดับ -4 ม.รทก. เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำและช่วยเร่งลดระดับน้ำในคลอง พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 7.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 2.50×3.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงเขื่อนเดิมพร้อมก่อสร้างทางเดินค.ส.ล. ความยาว 60 ม. และก่อสร้างอาคารที่ทำการ ขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 แห่ง และสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 3.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างดาดท้องคลองเนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. และก่อสร้างอาคารที่ทำการ ขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 แห่ง ประตูระบายน้ำคลองโต๊ะยอ(ตอนคลองหัวหมาก) ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 2.50×3.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ผลงานที่ทำได้ 92% ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดาแล้วเสร็จ สามารถเปิดใช้งานระบบระบายน้ำได้แล้ว นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำ มีโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 2 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบ (สุขุมวิท 39) สถานีสูบน้ำบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบ (สุขุมวิท 63) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนรามคำแหง ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มกำลังสูบและขีดความสามารถในการระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ตรวจจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม พร้อมวางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ

จากนั้นเวลา 14.30 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประกอบด้วย ถนนรามคำแหง บริเวณหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงสำรวจตรวจสอบท่อระบายน้ำบริเวณซอยรามคำแหง 39, 43/1, 53, 65 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้การระบายน้ำบริเวณถนนรามคำแหงลงสู่คลองแสนแสบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับถนนกรุงเทพกรีฑา ช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงคลองทับช้างล่าง ซึ่งบริเวณดังกล่าวการระบายน้ำจะใช้คูน้ำสาธารณะริมถนนทั้ง 2 ฝั่ง ในการระบายน้ำลงคลองทับช้างล่าง แต่เมื่อฝนตกหนักหรือระดับน้ำในคลองทับช้างสูง จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง โดยได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตสะพานสูง ขุดลอกพัฒนาคูน้ำสาธารณะ ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ และสำรวจจุดที่เหมาะสมเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ส่วนถนนศรีนครินทร์ บริเวณประตูระบายน้ำคลองกะจะ เขตบางกะปิ ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากถนนศรีนครินทร์ผ่านคลองกะจะและคลองลาว อีกส่วนหนึ่งผ่านคลองกะจะ คลองจิก ลงสู่คลองแสนแสบต่อไป

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.www.prbangkok.com

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.