กทม.สร้างนักบริหารพัฒนาเมืองรองรับการบริการประชาชน

กทม.สร้างนักบริหารพัฒนาเมืองรองรับการบริการประชาชน

(22 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราพิทักษ์” หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 29 และรุ่นที่ 30 โดยมีนางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม และผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 29 และรุ่นที่ 30 จำนวน 127 คน ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 119 คน และข้าราชการ พนักงานหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 คน ประกอบด้วยหน่วยงาน การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับในปีนี้นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 29 นำเสนอผลงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้แบบวิถีคนเมือง” และรุ่นที่ 30 นำเสนอผลงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายและการร่วมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งสถาบันฯ จะเสนอผลการศึกษาดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับใช้ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์แก่การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกคน การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นเป็นหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญยิ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการบริหาร สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผล มีภาวะผู้นำ และสามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปรับตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นทางบวก และเอื้อประโยชน์ต่อราชการ รวมทั้งได้รับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งทางการบริหารในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

ข้อมูลโดย:กองประชาสัมพันธ์  กทม.

เผยแพร่โดย:สถานีวิทยุ กทม.AM.873Khz

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.