กทม. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน

(10 ม.ค. 62) นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral system) ในการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในภาคีเครือข่าย ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 68 แห่ง และโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งต่อระหว่างสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายสังกัดภาครัฐ เอกชน คลินิกอบอุ่น สถานบริบาล (Nursing Home) จำนวน 209 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 68 แห่ง รวม 245 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) เป็นศูนย์ประสานการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่ายกับศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยศูนย์ส่งต่อฯ แห่งนี้ จะใช้โปรแกรม BMA Home Ward Referral เพื่อนำข้อมูลจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าสู่กระบวนการประมวลผล โดยมี กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งการส่งต่อฯ ด้วยโปรแกรม BMA Home Ward Referral จะคัดแยกและตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ทั้ง 6 กลุ่ม จากนั้นจะส่งข้อมูลผู้ป่วยและแผนที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามอาการและดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงทีโดยมีสถานะสีเขียว สีเหลือง สีแดง เพื่อเตือนการติดตามเยี่ยม หรือติดตามเยี่ยมโดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ ทีมสหสาขาวิชาชีพ และผู้ดูแลช่วยงานพยาบาล ซึ่งได้รับการอบรมให้มีความรู้และทักษะที่ดีในการช่วยงานพยาบาล ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง รวมทั้งมีการบันทึกผลการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน (Real time)ในโปรแกรมฯ ผ่านทางสมาร์ทโฟน เพื่อรายงานข้อมูลกลับมายังศูนย์ส่งต่อฯได้ในทันที รวมทั้งโรงพยาบาลเครือข่าย สามารถติดตามอาการข้อมูลผู้ป่วยและผลการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน (Real time) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมในระบบทั้งหมดกว่า 60,000 ราย

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.