กทม.ประสาน รฟม. ขอให้ก่อสร้างทางขึ้น-ลง สถานีรถไฟฟ้าเป็นตามข้อกำหนด

นายสมชาย  เดชากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง เปิดเผยว่า  ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดำเนินการงานโครงสร้างพื้นฐาน  และกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ ในส่วนของการก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานีนั้น มีการใช้พื้นที่ทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการและลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนในการเวนคืนที่ดิน  ซึ่งขนาดความกว้างของทางขึ้น-ลงที่ รฟม.ก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐานในการอพยพฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้กำหนดเงื่อนไขในการก่อสร้างของ รฟม.บนทางเท้าสาธารณะต้องมีพื้นที่ทางเท้าเหลือกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่หรือบริการสาธารณะอื่นเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555 และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2556 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะตรวจสอบการก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานีทุกแห่งและจะประสานสอบถามไปยัง รฟม. ว่า การก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.