กทม.จัดอบรมเครือข่ายข่าว เพื่อช่วยสอดส่องป้องกันภัยรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน

(6 ธ.ค. 61) เวลา 08.30 น. : นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ บ้านเช่า คอนโดมิเนียม ผู้นำชุมชน วินจักรยานยนต์รับจ้าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 330 คนโดยมีพล.ต.มนัส จันดี รองผู้อำนวยการ รมน. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปกครองและทะเบียน วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องกษัตริย์ศึก (ชั้น 4) โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้รับความท้าทายจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ในหลายๆ ด้าน ทำให้ในบางปัญหามีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยจากโรคที่เกิดขึ้นใหม่ อันส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และประเทศชาติ ดังนั้น เรื่องความมั่นคงของชาติ ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะด้านการทหารเท่านั้น แต่ความมั่นคงของชาติยังครอบคลุมทุกบริบท ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชนชาติไทย ยังไม่นับรวมถึงปัญหาที่เรื้อรัง อาทิ ปัญหาด้านยาเสพติด คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น ซึ่งการจะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครมีความมั่นคงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือจากภาคประชาชนที่จะร่วมกันคอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดสิ่งไม่ดีไม่งามในสังคมไทย พร้อมร่วมกันสร้างสันติบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันต่อไป

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีภารกิจสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยกำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น “ผอ.รมน.กทม.” ซึ่งมีภารกิจ กอ.รมน.กทม. มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่ รวมทั้งอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุน และบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบพร้อมรายงาน และประเมินแนวโน้มภัยคุกคาม ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมมือร่วมใจช่วยเป็นหูเป็นตา ช่วยสอดส่องดูแล และสนับสนุนการะเทศชาติ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานไว้ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสพิธีรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2514 โดยมีความในตอนหนึ่งว่า “ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาประเทศชาตินั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใด หมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน ที่ต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.